12.2 | FAIRFIELD, CT | EARLY ELTON TRIO | WAREHOUSE  TIX

12.3 | HARTFORD, CT | EARLY ELTON TRIO | INFINITY HALL TIX

12.9 | AUSTIN, TX | SSJ & ASBURY JUKES | ANTONES  TIX  TIX

12.16 | ANNAPOLIS, MD | SSJ & ASBURY JUKES |  TIX  

12.17 | ALEXANDRIA, VA | SSJ & ASBURY JUKES |  TIX


12.14 | NYC  JEFF KAZEE'S HOLIDAY SHOW | ROCKWOOD  TIX

12.21 | NYC  JEFF KAZEE'S HOLIDAY SHOW | ROCKWOOD   TIX

12.31 |  RED BANK, NJ  | SSJ & ASBURY JUKES  | BASIE  TIX

1.20.23  | BOSTON | SSJ & ASBURY JUKES  | CITY WINERY TIX